'   SEG '    - (gPR1kz)  .  SEG (2004.)- (1997) . . . .   SEG  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

ВІДГУКИ ПРО СЕКЦІЮ SEG


ЛИСТ ПОДЯКИ

Дорогi президенти SEG i GAC

Завдяки активнiй дiяльностi Майкла Бур'янюка в лютому 2002 на Украiнi було засновано першу студентську секцiю SEG. Вона дiє на кафедрi геофiзики в Киiвському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка в столицi Украiни - мiстi Києвi, iсторiя якого налiчує 1523 роки. 10 кращих студентiв одержують журнали Geophysics, Leading Edge та iншу геофiзичну iнформацiю. Це дає можливiсть знайомити студентiв, викладачiв i iнженерiв з новими дослiдженнями в геофiзичнiй науцi та застосуванням у свiтову практику.

Програмою SEG для новоi секцii передбачено видiлення суми $2000 для комп'ютерного обладнання. На цi кошти ми придбали комп'ютер з CD-RW, кольоровий лазерний принтер, сканер i цифрову камеру. Тепер у студентiв секцii з'явилися широкi можливостi. За допомогою комп'ютера з'явився доступ до Iнтернет. На комп'ютер можна встановити програмне забезпечення по обробцi геофiзичних даних. Це, поза сумнiвом, розширить знання i навики у студентiв в областi iнтерпретацii даних геофiзики. Можливiсть запису на CD-RW дозволяє записувати презентацii для представлення звiтних та дипломних робiт, геофiзичну iнформацiю. Сканер дозволяє швидко вводити графiчнi матерiали i текст для подальшого його перекладу. Це дозволяє швидше вивчати статтi на рiзних мовах. Цифрова камера може використовуватися для зйомки геологiчних об'єктiв, фiксацii роботи секцii, зустрiчей з геофiзиками i вiдвiдин конференцiй. Iстотним є придбання кольорового лазерного принтера, яке виводить на новий рiвень представлення матерiалiв високоi якостi. Це дозволяє швидко оформляти науковi матерiали для надання iх в журнали, для плакатiв на конференцiях i для створення стендiв про роботу секцii. Обчислювальний клас у нас є на факультетi, де студенти мають доступ до Iнтернет, а сканера, принтера i цифровоi камери не було для вiльного користування. Завдяки закупленому обладнанню збiльшилися можливостi секцii i iнформацiя про неi. Це зацiкавить iнших студентiв, посилить авторитет геофiзики, органiзацii SEG i з'явитися бажання працювати ще краще.

Зараз геологiя на Украiнi переживає не кращi часи. Скорочуються об'єми дослiджень, дуже поволi поновлюється геофiзична апаратура, скорочуються творчi колективи спiвробiтникiв, а молодь дуже не охоче йде в геологiю. Тому назрiла необхiднiсть реформування геологiчноi галузi за свiтовими стандартами. Характерною особливiстю розвитку геологii є не тiльки ii залежнiсть вiд фiнансування, але i вiд рiвня пiдготовки кадрiв для галузi. Тому, дякуючи, пiдтримцi SEG у студентiв з'являються широкi можливостi вивчати розвиток геофiзики у всьому свiтi i знаходити iнформацiю, контакти, людей, гранти, стажування i, навiть, робочi мiсця. Це є особливо актуально у наш час, коли глобалiзацiя свiтовоi спiльноти розвивається високими темпами.

В 2004 виповнилося 60 рокiв кафедрi геофiзики i 170 рокiв Киiвському унiверситету, тому подарунок для секцii дуже до речi.

Ми дякуємо спiвробiтникам SEG, GAC, а також Майкла Бурьянюка за реальну допомогу в збiльшеннi технiчних i наукових можливостей секцii, i як наслiдок, пiдвищення квалiфiкацii студентiв геофiзикiв в Киiвському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка.

Павло Грищук
Керiвник секцii SEGВiдгук президента студентської секцiї SEG


Студентська секція товариства розвідувальних геофізиків SEG Kyiv University Geophysical Society, створена у 2002. Секція SEG залучає кращих студентів, які прагнуть здобути гарну освіту та бачать себе в майбутньому науковцями або ж майстерними спеціалістами в своїй галузі.

Товариство забезпечило нашу секцію сучасним комп’ютером, що полегшило пошук та обробку наукової інформації. Робота організації сприяє розкриттю наукового потенціалу студентів, оскільки забезпечує доступ до найсучасніших фахових видань, а відтак, сприяє обізнаності щодо актуальних проблем в геофізиці.

Студенти секції мають змогу спілкуватися з геофізиками різних країн. У вересні 2004 р. відбулася зустріч з куратором України в SEG Майклом Бурьяником (PhD). Він розповів про можливості навчання в Канаді за геофізичною освітою та відповів на всі запитання. Студенти секції зробили для М. Бурьяника екскурсію по геологічному факультеті (аудиторії, лабораторії, обчислювальний центр та геологічний музей). Ця зустріч тривала біля 5 годин: викладачі і студенти залишилися дуже задоволеними.

На геологічному факультеті у листопаді 2004 р. була презентація компанії Landmark на якій були присутні викладачі і студенти геологічного факультету. Студент секції Андрій Тищенко безпосередньо допомагав проводити презентацію. Всі слухачі залишилися задоволеними від зустрічі з представниками компанії Landmark.

Студенти секції беруть активну участь у міжнародних конференціях. Студенти М. Решетник, А. Тищенко, Кузьменко П. М. виступали з доповідями на Міжнародній науковій конференції “Mоніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища” у жовтні 2003-2004-2005 рр. (м. Київ, Київський нацiональний університет імені Тараса Шевченка). Cтуденти Тищенко А. П. та Кузьменко П. М. виступали з доповідями на Першій міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених “Актуальні проблеми розвитку нафтової галузі” у грудні 2005 р. (м. Пуща-Водиця, НАК “Нафтогаз України” ДП “Науканафтогаз”).

У березні 2005 року відбулася зустріч з Павлом Чолачем. Він випускник кафедри геофізики нашого університету 1995 р. З 1999 р. навчався в аспірантурі університету Альберти, що у Канаді (PhD, 2005). Зараз працює в компанії BP. Це була дуже цікава зустріч, тому що П. Чолач має досвід навчання в українському та канадському університетах. Він розповів про освіту, життя за кордоном, розвиток геофізичних досліджень та відповів на всі запитання. На цій зустрічі були присутні крім студентів і викладачі кафедри геофізики.

Перебування в організації без сумніву надає кращу перспективу подальшого працевлаштування, оскільки фаховий рівень її членів SEG постійно зростає. Студент А. Тищенко був на стажуванні в університеті м. Констанц (Германія, 2004), де займався моделюванням небезпечних геологічних об’єктів, це йому дуже допомогло для написання роботи бакалавра (2004). Студентка В. Скорик проходила геологічну практику в Германії (2005). Зараз вона навчається в інституті (м. Фрейберг, Германія), здобуває ступінь магістра.

Студент секції О. Данилов разом з П.І. Грищуком створили сайт секції SEG для користувачів української та англійської мов (травень 2005 р.). Тепер інформація про роботу першої секції на Україні можна прочитати в багатьох куточках нашої планети. На геологічному факультеті створено стенд, де представлено інформацію про геофізику, навчальну практику в Київському університеті, зв’язки кафедри геофізики з іншими геофізичними установами, роботу секцій EAGE та SEG, а також широко представлено роботу Міжнародної конференції з моніторингу.

Половина студентів секції SEG вступила до лав секції AAPG. Це пояснюється, що геофізики, особливо, сейсморозвідники займаються у багатьох випадках пошуками та дослідженням нафтових родовищ. Деякі студенти секції SEG були членами EAGE: В. Скорик, А.Тищенко.

Дуже вдячний Павлу Івановичу Грищуку та Майклу Бур’янику у створенні та роботі секції.

Перший президент секції SEG (2002-2006) - Тищенко Андрій Павлович

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov