'     . .   SEG ' '   - (1993) . .   - (1997) . .  80-  . . . .   SEG '   SEG  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

Лекцiя професора з унiверситету Тель-Авiву - Євгена Ланди

( Iзраїль, Унiверситет Тель-Авiву )

В Iнститутi геологiї (до 2014 р. - Геологiчний факультет) вiдбулася лекцiя професора унiверситету Тель-Авiву Євгена Ланди на тему "Пастки i проблеми сейсмiчної томографiї" (Pitfalls and challenges of seismic imaging). Лекцiйний тур "Почесний лектор Європи 2015" органiзований Товариством геофiзикiв-розвiдникiв (SEG) та студентським осередком Kyiv University Geophysical Society при пiдтримцi компанiї Shell. Тур проходив з 29.01.2015 по 22.04.2015) в рiзних країнах Європи: Польща, Швецiя, Норвегiя, Данiя, Нiмеччина, Францiя, Англiя, Нiдерланди, Сербiя, Румунiя, Iзраїль, Росiя та Україна (http://seg.org/hl). Лекцiя вiдбулася 14 квiтня 2015 р. з 12:20 до 13:55 в аудиторiї 301. Кiлькiсть учасникiв налiчувала 21 особу: 17 студентiв, 2 аспiранта i 2 викладача.

У доповiдi було наведено кiлька способiв подiлу спiльного хвильового поля на двi складовi: дзеркальнi вiдбиття i дифракцiї. Зображення роздiленi дифракцiйною складовою повного хвильового поля можуть пiдкреслити дрiбнi, але важливi геологiчнi об'єкти, якi часто є невидимими пiсля стандартної обробки сейсмiчних даних. Було розглянуто спосiб пошуку модельно-незалежних сейсмiчних зображень з використанням концепцiї квантової механiки. Було продемонстровано iдею континуального iнтеграла Фейнмана для побудови сейсмiчних зображень.

Лекцiя мала багато цiкавого матерiалу: вислови та портрети вчених, формули, геологiчнi та сейсмiчнi розрiзи. Послiдовно викладений матерiал був добре сприйнятий аудиторiєю. Викладачi, аспiранти та студенти задавали питання про особливостi втiлення цiєї методики та застосування її для iнших геофiзичних методiв.

Євген Ланда зустрiвся з деканом ННI "Iнститут геологiї" проф. В.А.Михайловим, спiвробiтниками кафедри геологiї нафти i газу. Проректор з наукової роботи Київського унiверситету проф. С.А. Вижва показав лектору "Лабораторний петрофiзичний комплекс". Iнж. I к. О.М.Вакуленко i проф. В.А. Нестеровський продемонстрували найяскравiшi експонати Геологiчного музею. Євген Ланда залишився задоволений вiдвiдуванням Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка i висловив бажання продовжити спiвпрацю. Творчий шлях Євгена Ланди є прикладом подорожуючого дослiдника. Вiн народився у Житомирi (Україна). Отримав ступiнь магiстра в галузi геофiзики у Новосибiрському унiверситетi (1972), а докторську ступiнь у галузi геофiзики в Тель-Авiвському унiверситетi (1986). Євген Ланда почав свою кар'єру в Новосибiрську, Росiя (ранiше СРСР) в якостi дослiдника i старшого геофiзика в Сибiрськiй геофiзичнiй експедицiї. Пiсля емiграцiї до Iзраїлю у 70-х роках, вiн працював в Iнститутi Геофiзики Iзраїлю, як дослiдник, керiвник науково-дослiдної групи i голова сейсмiчного вiддiлу (1981-2002). В останнiй час вiн був директором науково-дослiдної групи з прикладної геофiзики (OPERA) в По, у Францiї, де брав участь у рiзних аспектах обробки сейсмiчних даних, вивчав швидкiсть побудови моделi i часу, та вiдображення глибини. Його роботи зi швидкiсної моделi методом iнверсiї когерентностi зробили сильний вплив на сьогоднiшнi сейсмiчнi глибиннi зображення технологiчних процесiв i сформували важливу частину пакета програмного забезпечення GeoDepth i був одним з засновникiв компанiї Paradigm. Сьогоднi, Ланда є членом консультативної ради Geomage i професором унiверситету Тель-Авiву. Останнi з його наукових iнтересiв включають в себе використання невiдбивної енергiї для пiдвищення сейсмiчної точностi i томографiї без знання точної iнформацiї про швидкостi. Вiн опублiкував бiльше 60 статей у мiжнародних журналах i книгу "За рамками традицiйних сейсмiчних зображень". Вiн є членом EAGE i SEG, де отримав нагороди "Краща стаття" (SEG, Заохочувальна премiя, 2005) та EAGE премiя Етвеша (2007 i 2009).

 

Євген Ланада зi слухачами лекцiї: "Пастки i проблеми сейсмiчного зображення" (14 квiтня 2015)

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov