. .   SEG '   SEG '     . .   SEG ' '   - (1993) . .   - (1997) . .  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

ПЕРЕДМОВАУ 2004 роцi виповнилось 170 рокiв з дня заснування одного iз найславетнiших вищих навчальних закладiв Украiни - Киiвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Ця подiя для украiнського народу має надзвичайну значимiсть, адже неможливо до кiнця осягнути iсторiю Украiни без цього навчального закладу. В древнiх стiнах рiдного нам унiверситету завжди були присутнiми дух передового свiтосприйняття, свободи i творчостi, лет прогресивноi думки i наукова довершенiсть у пiзнаннi природи i свiту.

Разом з Киiвським нацiональним унiверситетом святкують також в цьому роцi надзвичайно знаменну ювiлейну дату - 60-рiччя з дня заснування - i геологiчний факультет та кафедра геофiзики, якi є невiд'ємною i органiчною його часткою. Ця дата для геологiв i геофiзикiв - випускникiв славетного навчального закладу, нашоi Alma-mater - безперечно хвилююча i значуща.

Геофiзична спецiальнiсть в Украiнi вiдносно молода i створена вона була, головним чином, у повоєнний час у небагатьох вищих навчальних закладах Украiни, включаючи i геологiчний факультет Киiвського державного унiверситету iменi Т.Г.Шевченка. Створення цiєi надзвичайно цiкавоi та романтичноi професii, що вимагає ґрунтовних знань з математики, фiзики, хiмii та геологii, вимагало саме життя, адже необхiдно було у повоєннi роки змiцнювати i розширювати мiнерально-сировинну базу держави - основи ii економiчних звершень. Немає сумнiву, що ця задача повинна була вирiшуватися геологами в тiснiй професiйнiй спiвпрацi з геофiзиками.

За час iснування кафедри геофiзики геологiчного факультету Киiвського унiверситету в ii стiнах пройшли професiйну пiдготовку понад 2000 випускникiв. Вони успiшно працювали i працюють як на теренах Украiни, так i далеко за ii межами. В зв'язку iз 60-рiчним ювiлеєм кафедри, ii нинiшнiй завiдувач С. А. Вижва запропонував пiдготувати ювiлейне видання про кафедру, ii iсторiю та сьогодення. Ця iдея була палко пiдтримана викладачами кафедри. Так з'явилася ця книга. При ii пiдготовцi використанi матерiали Нарисiв з iсторii геологiчних дослiджень в Киiвському унiверситетi [1], видання НАН Украiни [2, 3] та Киiвського унiверситету [4, 5, 6], матерiали мiжнародних конференцiй [7], вiдомостi з Сучасноi енциклопедii Украiни, та архiвнi данi про всiх студентiв i спiвробiтникiв унiверситету за перiод з 1944 по 2004 рр.

Ювiлейне видання спрямоване, перш за все, до випускникiв кафедри рiзних поколiнь. Ми плекаємо надiю на те, що, познайомившись з цiєю книгою вони згадають своi юнi i прекраснi роки навчання в Alma-mater, своiх друзiв, спiвробiтникiв та викладачiв кафедри - професорiв, доцентiв, асистентiв, якi в перiод навчання намагалися передати студентам професiйнi знання, умiння та практичний досвiд. Ми хочемо, щоб серця читачiв при цьому наповнилися вiдчуттям гордостi про наш навчальний заклад. Будемо разом пам'ятати i шанувати стiни нашоi рiдноi кафедри i геологiчного факультету, що об'єднали нашi професiйнi i життєвi долi в рамках прекрасноi спецiальностi, iм'я якоi - Геофiзика.


ЗМIСТ >>>

 


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov