-  (gPR1kz)    .   SEG . .     SEG  SEG . .  ENGLISH

  UKRAINIAN

 

  ПРО СЕКЦІЮ

  ОСЕРЕДОК SEG

  ОСЕРЕДОК AAPG

  ОСЕРЕДОК EAGE

  СПІВПРАЦЯ

  ФОНД SEG

  ЧЛЕНСТВО SEG

  НАШІ ЗУСТРІЧІ

  ПОЛЬОВИЙ ТАБІР

  ПУБЛIКАЦIЇ

  ГЕОФIЗИКА В КНУТШ

  КОНСТИТУЦІЯ SEG 

  ПРАКТИКА

  ФОТО

  ОСВIТА ЗА КОРДОНОМ

  ВIДГУКИ ПРО SEG

  КОРИСНI АДРЕСИ
 

ШВЕЦIЯ


Дмитро Сергєєв

Не всi з Вас напевно знають, де я i як сюди потрапив. В даний момент знаходжуся в Швецiї у невеликому мiстi Лулье, що на березi Балтiйського моря i в 100 км вiд полярного кола. Тут знаходиться великий за мiрками Швецiї i вiдомий у технiчних галузях Європи заклад - Технiчний унiверситет м. Лулье. За розмiрами, кiлькостi студентiв i викладачiв, повинен Вам сказати, вiн менше нашого Київського нацiонального унiверситету iм. Т. Г. Шевченка.

Примiтною особливiстю унiверситету є могутня матерiальна база. Причому це торкається всiх напрямiв i спецiальностей. З того, що вже встиг побачити, мабуть, тiльки нашому геологiчному музею рiвного тут не знайдеться. Всi аудиторiї оснащенi мультимедiйним устаткуванням, в коридорах i спецiальних обладнаних класах розмiщенi комп'ютери суспiльного користування з пiдключенням до єдиної бази даних i виходом в Iнтернет. В технiчних корпусах знаходяться власнi лабораторiї, обладнанi сучасними приладами i технiкою.

Але це про технiчну сторону. Я до неї ще небагато пiзнiше повернуся. Окрiм матерiальної бази, унiверситет просто зобов'язаний володiти професорським складом i спiвробiтниками пiдроздiлiв. Загалом все тут на мiсцi, але. Ось з цим "але" давайте i розберемося.

Навчання в унiверситетi побудовано абсолютно на iнших принципах, нiж ми з Вами звикли спостерiгати в Українi. Навчальний рiк подiлений на четвертi, за наслiдками кожної з яких здаються екзамени з аудиторних предметiв. В магiстратi (де я перебуваю) в цiй четвертi менi читають 2 (!) предмети. При цьому розклад має достатньо плаваючий характер. Так, наприклад, у мене у понедiлок 1 пара, у вiвторок пар немає, в середу 2 пари (одна вранцi, друга - пiсля обiду) i т.д. Як проходять заняття? Лекцiя має звичну нам з Вами тривалiсть, але викладач нiколи не заглиблюється глибоко в предмет. Вiн нiколи не вiдхиляється вiд матерiалу, висловленого в пiдручнику, за винятком розширеної програми, i висловлює матерiал дуже поверхнево. Таким чином, за одну лекцiю студенти прослуховують достатньо великий об'єм з пiдручника - це означає, що матерiал надалi повинен бути пiдготовлений до iспиту :. За пiдсумками четвертi з обох предметiiв я маю начитку в обсязi 400-500 сторiнок по кожному з курсiв. Мається на увазi, що велика частина часу придiляється самостiйнiй роботi студентiв. Тут зроблю невелику паузу i зазначу, що. нашим викладачам потрiбно поставити пам'ятник у прямому розумiннi слова, тому як вся ця робота проробляється ними, пiсля чого висловлюється студентам в рафiнованому виглядi. Тут же виходить так, що лектор бiжить по верхах, при цьому чiткої картини по такому предмету як геохiмiя прiсних вод (що я з радiстю забув вже бiльш, нiж 2 роки тому) у мене навiть за два тижнi не склалося, поки не узяв пiдручник :. Є i хороша сторона медалi: весь матерiал графiчно iлюстрований на мультимедiйному екранi в процесi лекцiї, що дещо полегшує розумiння.

Весь матерiал, вичитаний на лекцiях доступний в електронному виглядi на iндивiдуальних сторiнках кожного студента. Для того, щоб почати слухати курс, необхiдно пройти реєстрацiю. Та ж система i з iспитом - у випадку, якщо Ви вчасно не реєструвалися, Ви не будете допущенi до iспиту. Говорять, що незданий iспит - проблема невелика. Ви зможете реєструватися в наступнiй четвертi на фiнальний iспит цього курсу. Курс прослуховують студенти рiзних спецiальностей i з рiзних факультетiв. Таким чином, я вiдвiдую лекцiї по рiзних предметах з рiзними людьми. Студентом тут може бути людина будь-якої статi, нацiональностi i вiку. Отже тепер я вже нi з чого не дивуюся.

Дуже важливим з моєї точки зору є ще одне питання, про яке скажу декiлька слiв. В унiверситетi знаходиться бiблiотека, що мiстить лiтературу по всiх спецiальностях. Бiблiотека дiйсно величезна i увiбрала в себе пiдручники на декiлькох мовах. Тут Ви без працi знайдете потрiбну Вам книгу, а електронна система доступу допоможе вiдшукати полицю, на якiй вона знаходиться, або зайняти чергу у разi вiдсутностi такої. Крiм того, потрiбна Вам лiтература може бути замовлена з iнших бiблiотек Європи. В планi джерела iнформацiї тут проблем нiяких.

I пiдсумком, мабуть, повиннi бути мої враження. Хочу Вам сказати, що море вражень у мене вiд країни i регiону, куди я потрапив. Навчання - процес, який злегка втрачається на фонi всього цього. В самому навчаннi менi дуже не подобається вузькiсть знань викладачiв за межами їх основної сфери дiяльностi. Геологiчнi предмети можуть вестися не чистими геологами iз знанням хiмiї (наприклад), а хiмiками без фундаментальних знань геологiї. В згаданому мною предметi викладач не орiєнтується в основних геологiчних процесах, але намагається геологам нав'язати глибини хiмiї. I це в магiстратi. Подивимося, що буде далi.

Загальне враження у мене позитивне. На першому етапi виникають труднощi iз звиканням до системи навчання i її розумiнням. Мабуть, це найскладнiше.

В цьому листi я торкнувся верхiв процесу навчання. Я нi слова не упустив про те, як вибрати навчальний заклад у Європi, свiй напрям, як поступити i пройти вiдбiр, якi документи подавати в посольство i якi у всьому цьому виникають труднощi. Якщо хто-небудь з Вас виявить до цього цiкавiсть, я готовий поступово глибше або так само поверхнево торкатися будь-якої з тих, що цiкавлять Вас. Про Ваше бажання прошу проiнформувати мене. Також буду радий бачити у своїй поштовiй скриньцi листи з питаннями всiх без виключення членiв секцiї.

Нижче привожу мої контакти, хто ще не в курсi, i даю посилання на сайт унiверситету для тих, хто зацiкавився.

З побажаннями успiху i цiлеспрямованостi,
Вiце-президент секцiї SEG
Член клубу EAGE
Дмитро Сергєєв
Dmitriy_Sergeev@ukr.net http://www.ltu.se


2006 KUGS SEG
2006 Alexey Danilov